ListNewByCategory

Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế

(03/07/2024)
Sau 10 năm thực hiện Kế hoạch số 121-KH/TU, ngày 05/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, tỉnh Hòa Bình đã chủ động, tích cực, cụ thể hóa các văn bản của Trung ương và địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thay đổi cách thức làm việc phù hợp với tình hình thực tế.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Phổ biến, triển khai thực hiện Nghị định số 49/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin cơ sở

(28/06/2024)
Sáng ngày 28/6, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị toàn quốc Phổ biến, triển khai thực hiện Nghị định số 49/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin cơ sở. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm, cùng các đơn vị chức năng của Bộ và 63 điểm cầu cấp tỉnh với 621 đại biểu tham dự; 648 điểm cầu cấp huyện với 9.025 đại biểu tham dự; 5.399 điểm cầu cấp xã với 17.875 đại biểu tham dự. Tổng 6.110 điểm cầu cả nước với 27.521 đại biểu.

Tuyên truyền chuyển đổi, sử dụng tài khoản VneID trong thực hiện TTHC và rà soát, làm sạch dữ liệu trên Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC

(05/06/2024)
Thực hiện Công văn số 815/UBND-NVK ngày 03/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, ngày 04/6/2024, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 986/STTTT-TTBCXB về việc tuyên truyền chuyển đổi, sử dụng tài khoản VneID trong thực hiện TTHC và rà soát, làm sạch dữ liệu trên Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC.

Tuyên truyền và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình

(03/06/2024)
Nhằm mục đích đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình giúp cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học viên, học sinh, phụ huynh học sinh nhận thức đầy đủ, đúng đắn ý nghĩa, mục đích của công tác tuyển sinh; nắm bắt đầy đủ thông tin liên quan đến kỳ tuyển sinh và những quy định, quy chế thi; nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Cung cấp thông tin cho báo chí; phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông trung ương và các cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn các thông tin gây thất thiệt. Ngày 31/5/2024, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 25/KH-STTTT vè việc Tuyên truyền và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình.

Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, giữ vững chủ quyền quốc gia trên không gian mạng

(31/05/2024)
Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, những năm qua, công tác ứng dụng và phát triển CNTT ở Hòa Bình đã có bước chuyển biến mới cả về nhận thức và hành động, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh. Trong đó, công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin luôn được quan tâm, coi trọng và đạt nhiều kết quả tích cực.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm về an toàn thông tin mạng năm 2024

(27/05/2024)
Nhằm đẩy mạnh việc triển khai các hoạt động tuân thủ, bảo đảm an toàn thông tin mạng theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông nói chung và phòng chống lừa đảo trực tuyến nói riêng trên địa bàn tỉnh. Ngày 24/5, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 769/UBND-NVK về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm về an toàn thông tin mạng năm 2024.

Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế

(08/05/2024)
Sau 10 năm thực hiện Kế hoạch số 121-KH/TU, ngày 05/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, nhận thức của cấp ủy các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Lãnh đạo các tổ chức chính trị, xã hội, đội ngứ công chức, viên chức về vai trò, tầm quan trọng của Công nghệ thông tin được nâng lên rõ rệt.

Triển khai Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030

(03/05/2024)
Ngày 02/5, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 3622/VPUBND-VNK về việc triển khai Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Hiển thị 1 - 10 of 1.038 kết quả.