ListNewByCategory

Nhiệm vụ của các Phòng thuộc Ban

(14/12/2009)

Nhiệm vụ của các Phòng, Trung tâm thuộc Ban (sau đây gọi tắt là các Phòng thuộc Ban) được Quy định tại Quyết định số 28/QĐ- BQLKCN ngày 15/7/2008 và Quyết định số 13/QĐ- BQLKCN ngày 24/2/2009 của Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, cụ thể như sau

Hiển thị 1 - 5 of 5 kết quả.