ListNewByCategory

Chính sách ưu đãi đối với các KCN

(14/12/2009)

Các chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất tại các khu công nghiệp của Tỉnh Hòa Bình