ListNewByCategory

Người có uy tín của tỉnh phát huy vai trò nòng cốt trong giữ gìn an ninh trật tự cơ sở

(25/09/2023)
Hòa Bình hiện có 1.276 Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS. Bao năm qua, đội ngũ những Người có uy tín vẫn luôn phát huy vai trò, là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, là hạt nhân trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, và góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Tăng cường công tác tuyên truyền xây dựng Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước

(21/09/2023)
Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, chuyển tải những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tập trung phản ánh đầy đủ, kịp thời những kết quả đạt được và những hạn chế, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, văn kiện của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, các ngành, các địa phương, góp phần quan trọng đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; kịp thời định hướng dư luận, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Quy chế sử dụng và quản lý cán bộ tham gia Đề án số 10-ĐA/TU, ngày 20/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030

(19/09/2023)
Ngày 19/9/2023, Tỉnh ủy ban hành Quy chế số 17-QC/TU sử dụng và quản lý cán bộ tham gia Đề án số 10 - ĐA/TU, ngày 20/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân

(18/09/2023)
Thời gian qua, các cấp, các ngành và các địa phương đã nghiêm túc tiếp thu lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền; phân loại các nội dung ý kiến để chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiên cứu giải quyết kịp thời; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các sở, ngành của tỉnh, phòng, ban, ngành của huyện để thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước của đơn vị mình; tiếp thu giải quyết các ý kiến qua đường dây nóng thường xuyên, kịp thời; tập trung giải quyết tối đa các ý kiến cử tri góp phần làm giảm những bức xúc trong Nhân dân. Đối với các nội dung vượt quá thẩm quyền các cơ quan được giám sát luôn tích cực đề xuất, kiến nghị đối với các cơ quan quản lý cấp trên xem xét để từng bước khắc phục đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri. Tiếp thu đầy đủ các ý kiến của cử tri và Nhân dân và có báo cáo bằng văn bản phúc đáp để cử tri biết và theo dõi.

Kế hoạch Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 45- CT/TU, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ và giáo dục truyền thống cách mạng”

(14/09/2023)
Ngày 7/9/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ban hành Kế hoạch số 169-KH/ĐUK về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 45- CT/TU, ngày 28/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ và giáo dục truyền thống cách mạng”.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 tại Tòa án nhân dân tỉnh

(14/09/2023)
Ngày 14/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các ông, bà: Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình đã có buổi khảo sát việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân nhân năm 2014 tại Tòa án nhân dân tỉnh. Cùng tham gia đoàn có lãnh đạo các sở, ngành chức năng; Hội Luật gia tỉnh; đại diện các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc tại Ban Dân tộc tỉnh chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

(13/09/2023)
Ngày 13/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các ông, bà: Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội; Hoàng Đức Chính, Bí thư Huyện ủy Lạc Sơn đã có buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh về việc triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về công tác dân tộc và việc thực hiện 03 chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh. Cùng tham gia đoàn có các đồng chí: Bùi Tiến Lực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới

(12/09/2023)
Ngày 12/9, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ban hành Kế hoạch số 170-KH/ĐUK về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Tuyên truyền Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030 trên địa bàn tỉnh

(12/09/2023)
Thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TU, ngày 07/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn tỉnh, ngày 11/9/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có Công văn số 1310-CV/BTGTU về việc tuyên truyền Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(12/09/2023)
Ngày 12/9/2023, Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 198-KH/TU về Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU, ngày 17/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Các nhiệm vụ trọng tâm của Hội Nông dân tỉnh năm 2024

(07/09/2023)
Ngày 05/9, Hội Nông dân tỉnh đã có Thông báo số 03-TB/HNDT về các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Theo đó, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình thông báo 28 nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong năm 2024, gồm có:

Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV

(07/09/2023)
Ngày 6/9/2023, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì hội nghị. Đồng chủ trì hội nghị, có các đồng chí: Phó Chủ tịch TT Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có các vị đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tháng 8 năm 2023 Đảng bộ tỉnh kết nạp được 135 đảng viên mới

(06/09/2023)
Tháng 8 năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; 25 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong các trường học.

Thông tin kỳ họp thứ 22 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

(05/09/2023)
Ngày 31/8/2023, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1198 -CV/UBKTTU về việc thông tin kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy. Theo đó, ngày 30/8/2023, UBKT Tỉnh ủy đã tiến hành kỳ họp thứ 22, khóa XVIl, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của UBKT Tỉnh ủy, nội dung như sau:

Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong triển khai thực hiện xây dựng đô thị văn minh

(31/08/2023)
Sau 03 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1620-QĐ/TU ngày 12/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2020 -2025”, tính đến tháng 8/2023 toàn tỉnh có có 9/12 phường đạt chuẩn văn minh đô thị, chiếm 83.3% và 05/10 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, chiếm 50%). Đô thị trung tâm thành phố Hòa Bình và các thị trấn được đầu tư nâng cấp, mở rộng hạ tầng theo tiêu chuẩn hạ tầng kỹ thuật đô thị. Nhiều khu dân cư mới, trung tâm thương mại được đầu tư và đưa vào sử dụng, đáp ứng được yêu cầu phát triển đô thị và phục vụ nhu cầu của nhân dân. Đến nay toàn tỉnh hiện có 22 phường, thị trấn, trong đó thành phố Hòa Bình đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí đô thị loại II; đầu tư nâng cấp thị trấn Lương Sơn và khu vực lân cận lên đô thị loại IV.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến nay, toàn tỉnh kết nạp 3.824 đảng viên

(29/08/2023)
Từ đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến nay, công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các văn kiện của Trung ương, của tỉnh có nhiều đổi mới, được tiến hành bài bản, khoa học, kịp thời, hiệu quả; mở rộng phạm vi, nâng cao chất lượng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã sớm ban hành văn bản để lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các hội nghị của Trung ương, của Bộ Chính trị bằng hình thức hội nghị trực tiếp và trực tuyến. Theo đó, đã lãnh đạo để các hội nghị được phổ biến rộng rãi từ cấp tỉnh đến cấp huyện và cấp xã, đảm bảo thiết thực hiệu quả, tiết kiệm, an toàn.

Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy thăm và tặng quà chiến khu cách mạng Cao Phong - Thạch Yên

(23/08/2023)
Ngày 22/8, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà chiến khu cách mạng Cao Phong - Thạch Yên. Cùng tham gia đoàn, có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, Tỉnh đoàn, Sở LĐ,TB&XH và Huyện uỷ, UBND huyện Cao Phong.

Họp báo phát động Cuộc thi viết về chủ đề “Hòa Bình – Khát vọng phát triển” và Cuộc thi Ảnh báo chí “Nét đẹp Hòa Bình” lần III trên Báo Hòa Bình năm 2023 - 2025

(21/08/2023)
Ngày 21/8/2023, Báo Hòa Bình tổ chức Họp báo phát động Cuộc thi viết về chủ đề “Hòa Bình – Khát vọng phát triển” và Cuộc thi Ảnh báo chí “Nét đẹp Hòa Bình” lần III trên Báo Hòa Bình năm 2023 – 2025. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi chủ trì họp báo. Tham dự, có các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong các trường học

(17/08/2023)
Tính đến năm 2023, toàn tỉnh có 531 đơn vị, trường học, trong đó có 222 trường Mầm non (có 08 trường mầm non tư thục), 27 trường Tiểu học, 193 trường Tiểu học và Trung học cơ sở (có 09 trường phổ thông dân tộc bán trú), 26 trường Trung học cơ sở (có 03 trường dân tộc bán trú), 01 trường phổ thông dân tộc nội trú, Trung học cơ sở, 11 trường Phổ thông dân tộc nội trú, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, 01 trường Phổ thông dân tộc nội trú, Trung học phổ thông, 35 trường Trung học phổ thông, 02 trường Phổ thông liên cấp, 01 Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, 01 Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp - Ngoại ngữ và Tin học, 1 trường Cao đẳng Sư phạm,... Ngoài ra, còn có 46 cơ sở giáo dục mầm non độc lập và 151 Trung tâm Học tập cộng đồng. Tổng số cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh có 22 đơn vị gồm: 06 trường cao đẳng(05 trường công lập và 01 trường dân lập) , 04 trường trung cấp (01 trường công lập và 03 trường ngoài công lập), 12 trung tâm giáo dục nghề nghiệp (10 trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện, thành phố do Ủy ban nhân dân cấp huyện trực tiếp quản lý và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật Long Thành, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 26/3).

Chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và PTNT

(16/08/2023)
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 25, chiều 15/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Phiên Chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT). Phiên chất vấn được kết nối trực tuyến với điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình dự phiên chất vấn có các đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành chuyên môn.

Đồng chí Nguyễn Thành Luân giữ chức Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hòa Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2022 – 2027

(16/08/2023)
Chiều ngày 15/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc công nhận Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hòa Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tham dự, có đồng chí Bùi Thị Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; cùng đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh đoàn.

Tiếp thu, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

(15/08/2023)
Thực hiện Luật Tổ chức Quốc hội; Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 27/9/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội. Ngay sau khi kết thúc kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình tổ chức để các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Qua tổng hợp nội dung kiến nghị của cử tri tại Hội nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh xin tiếp thu, giải trình các nội dung cụ thể như sau:

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác vận động, tuyên truyền tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(09/08/2023)
Để tạo chuyển biến về nhận thức và ý thức tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường khối Đại đoàn kết dân tộc, những năm qua, tỉnh Hòa Bình đã chú trọng đầu tư cho công tác vận động, tuyên truyền. Tỉnh đã có nhiều đổi mới hình thức, cách thức vận động, tuyên truyền để người dân dễ hiểu, dễ làm theo, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực.

Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới

(09/08/2023)
Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và 05 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng công tác dân vận trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Tổ chức bộ máy tham mưu công tác dân vận được củng cố, kiện toàn.

Tăng cường công tác tuyên truyền miệng và dư luận xã hội

(07/08/2023)
Ngay từ đầu năm 2023, công tác chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo các huyện, thành phố, đảng ủy trực thuộc cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được triển khai thường xuyên, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, đúng với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tháng 7, toàn tỉnh kết nạp được 117 đảng viên mới

(01/08/2023)
Tháng 7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo đẩy mạnh tuyên truyền sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và kỷ niệm các ngày lễ lớn. Đồng thời, giới thiệu các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen. Chuẩn bị giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, Kết luận số 21-KL/TW gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW; Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 (Kỳ họp 14) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(31/07/2023)
Ngày 24/7/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành báo cáo nhanh kết quả Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 (Kỳ họp thứ 14), Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 -2026, trong đó nhấn mạnh kết quả: Báo cáo bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch năm 2022; tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; hoạt động thảo luận, chất vấn của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về những vấn đề đang được cử tri và Nhân dân quan tâm; thông qua 36 nghị quyết quan trọng tại kỳ họp.

Hiển thị 201 - 240 of 6.157 kết quả.