ListNewByCategory

Tăng cường hoạt động đối ngoại trong tình hình mới

(17/01/2024)
Trong những năm qua, hoạt động đối ngoại được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo triển khai toàn diện trên các lĩnh vực, đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Tăng cường các hoạt động quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của Việt Nam nói chung, của tỉnh Hòa Bình nói riêng nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư vào tỉnh. Bên cạnh đó, tiếp tục đầu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thê lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện bầu, nhiệm kỳ 2021-2026

(16/01/2024)
Nhờ các quy định của Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội và Công văn số 599/UBTVQH15-CTĐB ngày 21/8/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nêu cụ thể, chi tiết, dễ hiểu và dễ vận dụng, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã quan tâm chỉ đạo sát sao và sự phối hợp tốt của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nên Thường trực HĐND cấp tỉnh, cấp huyện đã thực hiện tốt các quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức chức vụ do HĐND cấp tỉnh, cấp huyện bầu nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sức mạnh của các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra

(16/01/2024)
Năm 2023, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Sự phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong xây dựng, tổ chức, phát động các phong trào thi đua đã góp phần nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao chất lượng dự sinh hoạt chi bộ của câp ủy viên trong Đảng bộ tỉnh

(12/01/2024)
Tính đến 30/11/2023, Đảng bộ tỉnh Hòa Bình có 13 Đảng bộ trực thuộc (gồm 10 Đảng bộ huyện, thành phố; Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ Công an tỉnh và Đảng bộ Quân sự tỉnh); 732 tổ chức cơ sở đảng (Đảng bộ cơ sở 258, chi bộ cơ sở 474), 08 Đảng bộ bộ phận, 2.930 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh là 69.969 đảng viên (đảng viên chính thức là 67.598 người, đảng viên dự bị là 2.371 người). So với thời điểm ban hành Quy định 32-QĐi/TƯ (cuối năm 2018) tăng 94 tổ chức cơ sở đảng, tăng 03 Đảng bộ bộ phận, giảm 680 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, tăng 4.346 đảng viên.

Kết quả 5 năm thực hiện Quy định số 31-QĐi/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ

(12/01/2024)
Qua 5 năm triển khai thực hiện Quy định 31-QĐi/TU, ngày 14/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ nhận thức của các cấp ủy và đảng viên về vị trí, vai trò của chỉ bộ và ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên. Cấp ủy các cấp đã bám sát các nội dung, tiêu chí trong đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ để triển khai, cụ thế hóa phù hợp với từng loại hình chi bộ. Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ đi vào nền nếp, nội dung sinh hoạt chi bộ từng bước được đổi mới sát với đặc điểm, tình hình của đơn vị, đã tập trung vào những vấn đề mới, nổi cộm, thiết thực phù hợp với nhiệm vụ được giao, góp phần bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ đảng viên.

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 45 - CT/TU về “Nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ và giáo dục truyền thống cách mạng”

(11/01/2024)
Ngày 11/01, Tỉnh ủy Hòa Bình đã ban hành Kết luận số 976-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 45 - CT/TU, ngày 28/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ và giáo dục truyền thống cách mạng”.

Tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh

(11/01/2024)
Tính đến hết năm 2023, tỉnh Hòa Bình có 5.033 doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và hợp tác xã hoạt động trên địa bàn, với tổng số 82.928 lao động và số vốn đăng ký là 89.457 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 556 hợp tác xã, trong đó có 454 hợp tác xã đang hoạt động, thu hút trên 16.000 người lao động và thành viên. Trong những năm qua, tỉnh Hòa Bình đã có nhiều giải pháp cụ thể, từng bước xây dựng, phát triển và củng cố hoạt động của các tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Hiển thị 81 - 90 of 6.134 kết quả.