ListNewByCategory

UBND tỉnh trả lời kiến nghị cử tri về lĩnh vực chế độ - chính sách

(20/03/2024)
Thực hiện báo cáo số 322/BC-ĐĐBQH ngày 27/10/2023 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hoà Bình về tổng hợp kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV; Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành giải quyết, trả lời theo thẩm quyền những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Về lĩnh vực chế độ - chính sách – công tác cán bộ có 02 ý kiến.

Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam"của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(20/03/2024)
Ngày 20/3/2024, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ban hành Hướng dẫn số 46-HD/ĐUK về Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam"của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Kết quả thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

(20/03/2024)
Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh hiện có 71 tổ chức cơ sở đảng (gồm 45 đảng bộ và 26 chi bộ); có 08 đảng bộ bộ phận và 375 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; tổng số đảng viên toàn Đảng bộ 4.381 đảng viên (chính thức 4.276 đồng chí; dự bị 105 đồng chí). Những năm qua, các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối luôn nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc thực hiện trách nhiệm nêu gương trong công tác, sinh hoạt, coi đây là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Đội ngũ cán bộ, đảng viên hầu hết đều có trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng; luôn đoàn kết, thống nhất, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Kế hoạch triển khai công tác dân tộc năm 2024

(20/03/2024)
Nhằm mục đích tăng cường hiệu quả phối hợp, thống nhất hành động giữa MTTQ và các tổ chức thành viên với các cơ quan chức năng nhà nước trong triển khai thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân tộc trên cơ sở đổi mới nội dung và phương thức hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đem lại những lợi ích thiết thực, hiệu quả cả về vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Ngày 15/3/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành kế hoạch số 232/KH-MTTQ-BTT về kế hoạch triển khai công tác dân tộc năm 2024.

Kế hoạch sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

(19/03/2024)
Ngày 19/3, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 235-KH/TU sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

UBND tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

(19/03/2024)
Thực hiện báo cáo số 322/BC-ĐĐBQH ngày 27/10/2023 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hoà Bình về tổng hợp kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV; Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành giải quyết, trả lời theo thẩm quyền những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Về nông nghiệp, nông thôn có 01 ý kiến.

UBND tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri về lĩnh vực văn hóa – xã hội

(18/03/2024)
Thực hiện báo cáo số 322/BC-ĐĐBQH ngày 27/10/2023 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hoà Bình về tổng hợp kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV; Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành giải quyết, trả lời theo thẩm quyền những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Về lĩnh vực văn hóa – xã hội có 02 ý kiến.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình” tại Sở Giao thông vận tải

(15/03/2024)
Ngày 15/3, tại Sở Giao thông vận tải, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (ĐBQH) gồm các ông, bà: Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH; Hoàng Đức Chính, Bí thư Huyện ủy Lạc Sơn; Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh đã có buổi giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”. Cùng tham gia đoàn có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện các sở, ngành chức năng.

Hiển thị 41 - 50 of 6.134 kết quả.