ListNewByCategory

Lạc Thủy đặt mục tiêu đến năm 2025: 100% cơ quan, tổ chức nhà nước, 70% doanh nghiệp sử dụng nền tảng số phục vụ chuyển đổi số

(22/09/2023)
Huyện Lạc Thủy xác định phát triển hạ tầng số nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số tỉnh Hoà Bình, đồng thời cụ thể hoá và triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đề ra trong Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 24/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, các kế hoạch, chương trình hành động nhằm thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Hiển thị 37 - 40 of 1.034 kết quả.