DetailController

CNTT và Viễn Thông

Quy định mã định danh của các cơ quan Đảng tỉnh Hòa Bình trên mạng thông tin diện rộng của Đảng và mạng Internet

11/10/2023 16:30
Ngày 11/10/2023, Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 31-QĐ/TU mã định danh của các cơ quan Đảng tỉnh Hòa Bình trên mạng thông tin diện rộng của Đảng và mạng Internet.

Theo đó,  Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định mã định danh của các cơ quan Đảng tỉnh Hòa Bình trên mạng máy tính như sau:

Phạm vi điều chỉnh: Áp dụng mã định danh cho cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu trên mạng thông tin diện rộng của Đảng và mạng Internet

Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc các cơ quan Đảng tỉnh; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội tỉnh.

Mã định danh là một tập hợp các ký hiệu dùng để xác định (phân biệt) các đối tượng tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản điều hành.

Các cơ quan Đảng tỉnh Bao gồm các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, Báo Hòa Bình, Trường Chính trị tỉnh.

Nguyên tắc cấp mã định danh theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg, ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương; Thông tư số 01/2022/TT-BTTTT, ngày 17/2/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành "Sửa đổi 1: 2022 QCVN 102: 2016/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành"; Quy định số 2222-QĐ/TW, ngày 18/8/2023 của Văn phòng Trung ương Đảng về mã định danh của các cơ quan Đảng trên mạng máy tính.

Danh sách mã định danh của các cơ quan Đảng tỉnh Hòa Bình tại Phụ lục kèm theo Quy định này.

Mỗi cơ quan, đơn vị là chuỗi ký tự, các ký tự gồm: dấu chấm (.), các chữ số từ 0 đến 9 và chữ cái A (dạng chữ cái viết hoa). Mỗi nhóm ký tự được sử dụng để xác định các cơ quan, đơn vị; các nhóm ký tự được phát triển từ trái qua phải và được phân tách với nhau bằng dấu chấm.

Nhóm ký tự thứ nhất, ở vị trí ngoài cùng bên trái trong Mã định danh điện tử xác định các cơ quan cấp 1 (gọi là Mã cấp 1). Mã cấp 1 có dạng AX, trong đó: A là ký tự A; X nhận giá trị từ 01 đến 99.

Nhóm ký tự thứ hai, ở vị trí bên phải của nhóm ký tự thứ nhất trong Mã định danh điện tử để xác định các cơ quan cấp 2 (gọi là Mã cấp 2). Mã cấp 2 có dạng Y, trong đó: Y nhận giá trị từ 01 đến 99.

Nhóm ký tự thứ ba, ở vị trí bên phải của nhóm ký tự thứ hai trong Mã định danh điện tử để xác định các cơ quan cấp 3 (gọi là Mã cấp 3). Mã cấp 3 có dạng Z, trong đó: Z nhận giá trị từ 01 đến 99.

Nhóm ký tự thứ tư, ở vị trí bên phải của nhóm ký tự thứ ba trong Mã định danh điện tử để xác định các cơ quan cấp 4 (gọi là Mã cấp 4). Mã cấp 4 có dạng V, trong đó: V nhận giá trị từ 01 đến 99.

Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quy định số 36-QĐ/TU, ngày 20/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về mã định danh các cơ quan Đảng tỉnh Hòa Bình trên mạng máy tính.

Giao Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai, hướng dẫn kiểm tra thực hiện quy định này; tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều chỉnh, bổ sung, cấp mới mã định danh cho các cơ quan, đơn vị khi bổ sung, chia tách, sáp nhập các cơ quan, đơn vị.  Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng, triển khai ứng dụng phần mềm tuân thủ theo quy định về mã định danh đảm bảo theo đúng quy định.

Các cơ quan, đơn vị thông báo mã định danh này đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Khi cần cấp mã định danh trong trường hợp bổ sung, chia tách, sáp nhập, đổi tên các cơ quan, đơn vị cấp 2 lập danh sách gửi Văn phòng Tỉnh ủy để tổng hợp, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét cấp mã định danh theo quy định./.