ListNewByCategory

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính và công tác thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh

(10/04/2023)
Để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, hành chính và thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, bảo đảm pháp luật được thực hiện nghiêm minh; quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhà nước, tô chức, cá nhân được đảm bảo; Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 37, ngày 6/4/2023, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thông qua 17 nghị quyết tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khoá XVII

(07/04/2023)
Ngày 7/4, các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh, Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ tọa kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tới dự có đồng chí Nguyễn Phi Long, UV dự khuyết BCH TƯ Đảng, các đồng chí trong BTV Tỉnh uỷ, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành.

Giao ban công công tác Mặt trậnquý I năm 2023

(06/04/2023)
Ngày 6/4, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban công tác mặt trận quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Kiểm tra, giám sát đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025

(06/04/2023)
Ngày 05/4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND về kiểm tra, giám sát đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025, thực hiện năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

(06/04/2023)
Được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 05 năm qua việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới đã có sự chuyển biến tích cực. Nhất là từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, cấp ủy Đảng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền chủ trương, đưòng lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, những biếu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới được cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện.

Hội nghị Quán triệt, triển khai các quy định mới của Ban Bí thư Khóa XIII

(06/04/2023)
Ngày 6/4, tại thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa), Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các quy định 85-QĐ/TW, 99QĐ/TW, 100-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng Khóa XIII; xây dựng Kế hoạch Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025).

Công bố kết quả Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong tháng 3/2023

(06/04/2023)
Căn cứ kết quả công bố trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ “dichvucong.gov.vn, mục “Kết quả đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của bộ, ngành, địa phương”. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh công bố kết quả Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong tháng 3/2023 của tỉnh Hòa Bình như sau, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh công bố điểm số, tiến độ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo thời gian thực hiện trên môi trường điện tử tháng 3/2023.

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh

(05/04/2023)
Để đảm bảo việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017 và các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan; góp phần quản lý, sử dụng, khai thác tài sản công chặt chẽ, tiết kiệm, có hiệu quả đồng thời với phòng, chống thất thoát lãng phí theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, ngày 4/4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn 453 về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội khảo sát phục vụ thẩm tra dự án Luật CCCD và Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

(05/04/2023)
Chiều ngày 4/4, đoàn Công tác của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội do Trung tướng Đỗ Quang Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Hòa Bình, khảo sát một số nội dung phục vụ thẩm tra dự án Luật CCCD và Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Hòa Bình có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, UBND thành phố Hòa Bình.

Kết quả nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận Khóa XIII của Đảng trong Khối các cơ quan tỉnh

(05/04/2023)
Ngay sau Đại hội XIII của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy đã lãnh đạo các cấp ủy triển khai kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2023

(05/04/2023)
Nhằm tổ chức triển khai có hiệu quả nhiệm vụ PBGDPL tại Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, ngày 27/3/2023 Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật đã ban hành Kế hoạch số 60/KH-HĐPH hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh năm 2023.

Một số giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(05/04/2023)
Nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số bình quân từ 2,5%- 3,0%, năm 2023 tỉnh Hòa Bình tập trung triển khai 09 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể là:

Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC, nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức trong giải quyết TTHC

(05/04/2023)
Trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đã được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện và đạt được kết quả tích cực; tuy nhiên, cũng còn những khó khăn, tồn tại trong công tác kiểm soát TTHC gây khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Việc giải quyết TTHC còn để quá hạn, còn yêu cầu thủ tục hồ sơ ngoài quy định.

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 8 ( khóa XI) về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới

(04/04/2023)
Ngày 4/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành viên Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI; Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Tư lệnh Quân khu 3; Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố.

Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khảo sát phục vụ thẩm tra dự án Luật căn cước công dân, Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình

(04/04/2023)
Ngày 04/4, tại Ủy ban nhân dân phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, Đoàn công tác Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội do Trung tướng Đỗ Quang Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm Trưởng đoàn đã có buổi khảo sát phục vụ thẩm tra dự án Luật căn cước công dân, Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Tiếp và làm việc với đoàn có lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Công an tỉnh, các sở, ngành chức năng liên quan; Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình, Ủy ban nhân dân phường Phương Lâm.

Tăng cường phối hợp giúp đỡ các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh

(04/04/2023)
Triển khai khâu đột phá thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 15/1/2018 của BTV Tỉnh ủy đã xác định rõ những nội dung cơ bản, trọng tâm là: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, địa phương, đơn vị; thực hiện tốt đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân.

Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khảo sát phục vụ thẩm tra dự án Luật căn cước công dân, Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại huyện Đà Bắc

(04/04/2023)
Ngày 03/4, tại Ủy ban nhân dân xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc, Đoàn công tác Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội do Trung tướng Đỗ Quang Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát phục vụ thẩm tra dự án Luật căn cước công dân, Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Tiếp và làm việc với đoàn có lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Công an tỉnh, các sở, ngành chức năng liên quan; Huyện ủy, UBND huyện Đà Bắc, UBND xã Toàn Sơn.

Một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong quý II/2023

(04/04/2023)
Quý I năm 2023, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và quyết tâm chính trị cao đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 05/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

(04/04/2023)
Ngày 31/3/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 135-KH/ĐUK sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thành phố Hòa Bình: Thực hiện Kết luận của Chính phủ về Cải cách hành chính

(03/04/2023)
Thực hiện Kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Thông báo số 55/TB-VPCP ngày 03/02/2023, , Ủy ban nhân dân thành phố đã có Công văn số 885/UBND-NV ngày 22/3/2023, yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể là:

Giao ban công tác Nội chính Đảng và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các tỉnh, thành phố quý I/2023

(31/03/2023)
Sáng 31/3, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban công tác Nội chính Đảng và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các tỉnh, thành phố quý I/2023. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh, có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; lãnh đạo Công an tỉnh.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

(30/03/2023)
Ngày 30/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 khoá XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII; đại diện các Ban Xây dựng Đảng Trung ương; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.

Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

(30/03/2023)
Ngày 29/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 583/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 của Chính phủ và Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 30/11/2022 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Phát động phong trào thi đua Khối thi đua các cơ quan QLNN về KTKT năm 2023

(30/03/2023)
Phát huy tinh thần đoàn kết, tinh thần chủ động sáng tạo và những thành tích của các tập thể đã đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước năm 2022. Khối thi đua các Cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế kỹ thuật tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2023 với chủ đề « Cán bộ, công chức, viên chứccác cơ quan thuộc Khối thi đua các Cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế kỹ thuật“Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, kịp thời, hiệu quả” thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023”.

Hiển thị 441 - 480 of 6.157 kết quả.