ListNewByCategory

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục liêm chính thông qua hoạt động văn hoá, văn học nghệ thuật trên địa bàn tỉnh

(30/05/2024)
Xác định vai trò quan trọng của hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật trong công tác tuyên truyền, giáo dục liêm chính, Đảng bộ tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, Nhân dân, tham gia xây dựng môi trường văn hoá, xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh nơi công cộng; phát huy giá trị văn hoá trong hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng; tạo điều kiện phát triển các giá trị văn học nghệ thuật,... qua đó tạo dựng môi trường văn hoá lành mạnh.

Tổ chức Phong trào thi đua “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền Văn hóa Hòa Bình, giai đoạn 2024 - 2030 trên địa bàn tỉnh”

(30/05/2024)
Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp nhằm triển triển thực hiện đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Đề án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền “Văn hóa Hòa Bình”, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; ngày 29/5/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 113/KH-UBND về tổ chức Phong trào thi đua “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền Văn hóa Hòa Bình, giai đoạn 2024 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”.

Tập huấn xây dựng mô hình giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mường, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình năm 2024

(28/05/2024)
Từ ngày 24 đến 28/05/2024, tại Ủy ban nhân dân xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình và Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lạc Sơn tổ chức lớp tập huấn “Xây dựng mô hình giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mường, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình năm 2024”. Tham gia lớp tập huấn có đại diện các cơ quan, đơn vị gồm: Cục Văn hóa cơ sở; Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng Quản lý Văn hóa thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lạc Sơn; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Trưởng các ban, ngành, đoàn thể xã Nhân Nghĩa. Đại diện các thành viên Câu lạc bộ dân ca, dân vũ dân tộc Mường, xã Nhân Nghĩa.

Những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam

(21/05/2024)
Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; những năm qua, các cấp ủy, chính quyền đã nghiêm túc quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về xây dựng văn hóa con người Hòa Bình. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý Nhà nước, kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, gắn với Cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Hiển thị 5 - 8 of 2.138 kết quả.