DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
721 208/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết quy định nội dung được ngân sách nhà nước đảm bảo hoặc hỗ trợ một phần kinh phí và mức chi thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
722 219/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết về tiếp tục nâng cao hiệu quả trong thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
723 216/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ vay vốn đối với người lao động trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đonạ 2023 - 2026
724 218/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết quy định nội dung, mức chi chế độ tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
725 209/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
726 215/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
727 199/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 tỉnh Hòa Bình
728 221/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
729 217/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết bãi bỏ Điều 2, Nghị quyết số 129/2009/NQ-HĐND ngày 29/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc quy định một số chế độ, chính sách đối với công tác thể dục, thể thao; chữa trị cai nghiện, hỗ trợ cho cán bộ đi học, hỗ trợ và thù lao cộng tác viên dân số và mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực
730 214/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết về việc quyết định tam giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2023
731 222/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
732 203/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Hòa Bình
733 213/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết về việc quyết định tạm giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội; cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã tỉnh Hòa Bình năm 2023
734 201/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Hệ thống mương thoát nước khu 3 và đường QH 53 thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong
735 211/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 111/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
736 210/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình để thực hiện dự án đầu tư năm 2023
737 212/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết về việc quyết định số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các hội năm 2023
738 206/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết quy định mức hỗ trợ từ nguồn vốn sự nghiệp cho một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
739 207/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết về tỷ lệ số lượng dự án, chương trình đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2023 - 2025
740 3127/QĐ-UBND 08/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc miễn nhiệm Giám định viên tư pháp (Lĩnh vực NN&PTNT)