ListNewByCategory

Kết quả thực hiện nội dung hỗ trợ đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp mạng lưới chợ và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh

(17/01/2024)
Thời gian qua, các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh đã tích cực triển khai các dự án, tiểu dự án nhằm tạo động lực giúp đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa vươn lên phát triển kinh tế. Hỗ trợ đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp mạng lưới chợ và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.

Năm 2024: Phấn đấu chuẩn hóa từ 16 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên

(16/01/2024)
Năm 2023, toàn tỉnh có 47 sản phẩm được Hội đồng đánh giá, phân hạng cấp huyện đánh giá, phân hạng đạt sản phẩm OCOP từ ba sao trở lên, trong đó: có 35 sản phẩm đã được Ủy ban nhân dân cấp huyện công nhận đạt sản phẩm OCOP hạng 3 sao; 12 sản phẩm đạt trên 70 điểm được cấp huyện đề nghị tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 4 sao cấp tỉnh năm 2023 (đạt 47/16 sản phẩm, vượt 193% so với kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh giao).

Kết quả thực hiện Đề án cứng hóa đường giao thông nông thôn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025 năm 2023

(15/01/2024)
Đề án cứng hóa đường giao thông nông thôn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình với tổng khối lượng thực hiện 1.202km. Trong đó: Đường xã, đường từ trung tâm xã đến đường huyện: 87km; đường trục thôn, bản và đường liên thôn, bản: 450km (Ngân sách địa phương hỗ trợ đầu tư 127km; còn lại do các Chương trình mục tiêu Quốc gia và các nguồn vốn khác đầu tư); đường ngõ, xóm: 358km; đường trục chính nội đồng: 307km (Ngân sách địa phương hỗ trợ đầu tư 122km; còn lại do các Chương trình mục tiêu Quốc gia và các nguồn vốn khác đầu tư). Tổng mức đầu tư: 1.921.350 triệu đồng.

Hiệu quả từ việc triển khai Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư về nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân

(15/01/2024)
Thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư; Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của BTV Tỉnh ủy, năm 2023, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Đề án 61 tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đã đạt được một số kết quả tích cực, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân các cấp trong tỉnh trong xây dựng phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn; nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Hội Nông dân và xây dựng giai cấp nông dân trong tỉnh.

Kết quả phát triển kinh tế tập thể năm 2023

(15/01/2024)
Trong thời gian qua, kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực, từng bước phát triển ổn định. Với những tác động tích cực từ quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, kinh tế tập thể có nhiều chuyển biến tích cực về số lượng và đa dạng các mô hình sản xuất, kinh doanh. Các hợp tác xã (HTX) đã từng bước được củng cố về tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động theo đúng Luật Hợp tác xã năm 2012, góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước thay đổi tập quán sản xuất cũ, góp phần thực hiện các mục tiêu của tỉnh về xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

UBND tỉnh Thanh Hóa làm việc với UBND tỉnh Hòa Bình

(13/01/2024)
Chiều 12/01, tại tỉnh Hòa Bình, Đoàn công tác của UBND tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Hòa Bình về phương án đầu tư Dự án giao thông nối đường Hồ Chí Minh tại xã Quang Trung huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa với Quốc lộ 6 tại xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Tiếp và làm việc với Đoàn về phía tỉnh Hòa Bình có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh và huyện Tân Lạc.

Năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 3,09%, đạt 123,6% kế hoạch giao

(12/01/2024)
Được sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Trong quá trình triển khai thực hiện từ đầu giai đoạn đến nay, cơ bản đã bám sát các quy định, văn bản hướng dẫn của Trung ương và có cách tiếp cận sáng tạo, phù hợp.

Một số mục tiêu, định hướng phát triển ngành Công Thương năm 2024

(10/01/2024)
Năm 2024, phát huy những kết quả đã đạt được, ngành Công thương phấn đấu tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các đề án, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh. Phối hợp tham mưu thực hiện hiệu quả các đột phá chiến lược, cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại gắn với xây dựng nông thôn mới. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời quan tâm phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu ngành Công Thương năm 2023

(05/01/2024)
Theo báo cáo của ngành Công Thương, năm 2023, các ngành khai khoáng, chế biến chế tạo, cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải có mức tăng trưởng ổn định. Trong đó ngành khai khoáng có mức tăng trưởng cao nhất 23,9% đánh dấu nỗ lực của các doanh nghiệp khai khoáng. Ngành chế biến, chế tạo có mức tăng trưởng 0,32%.

Hiển thị 91 - 100 of 806 kết quả.