Tỉnh Hòa Bình

Chủ tịch

Bùi Quang Điệp

Thông tin chung

Địa chỉ: Tổ 1, Phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình.
Điện thoại: (02183) 856.473
Fax: (02183) 852.258
Email: thanhpho@hoabinh.gov.vn
Địa chỉ website: https://thanhpho.hoabinh.gov.vn/