Sở Giáo dục và Đào tạo

Giám đốc Sở

Bùi Thị Kim Tuyến

Thông tin chung

Địa chỉ: P.Tân Thịnh - TP Hòa Bình
Điện thoại: (0218) 3852020
Fax: (0218) 3852020
Email: sogiaoducdaotao@hoabinh.gov.vn
Địa chỉ website: www.hoabinh.edu.vn