Tỉnh Hòa Bình

Giám đốc Sở

Bùi Thu Hằng

Thông tin chung

Địa chỉ: 98 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
Điện thoại: (0218) 3852.050
Fax: (0218) 3852.050
Email: soyte@hoabinh.gov.vn
Địa chỉ website: https://soytehoabinh.gov.vn/