Tỉnh Hòa Bình

Giám đốc Sở

Bùi Đức Hậu

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 724, Tổ 1, phường Đồng Tiến, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
Điện thoại: (02183)852.124
Fax: (02183) 894.771
Email:
Địa chỉ website: https://sogiaothong.hoabinh.gov.vn/