Tỉnh Hòa Bình

Giám đốc Sở

Đặng Mai Sơn

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 489, đường Trần Hưng Đạo, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
Điện thoại: (02183) 851.913
Fax: (02183) 857.904
Email: sonoivu@hoabinh.gov.vn
Địa chỉ website: https://sonoivu.hoabinh.gov.vn/