Tỉnh Hòa Bình

Giám đốc Sở

Quách Thị Kiều

Thông tin chung

Địa chỉ: Số 755 Đường Cù Chính Lan, Phường Phương Lâm - TP Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình.
Điện thoại: (02183) 852.044
Fax:
Email: solaodong@hoabinh.gov.vn
Địa chỉ website: https://solaodong.hoabinh.gov.vn/