Tỉnh Hòa Bình

Giám đốc Sở

Phạm Tiến Dũng

Thông tin chung

Địa chỉ: số 227B - đường Đà Giang, Phương Lâm, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.
Điện thoại: (02183) 852.058
Fax: (02183) 853.439
Email: socongthuong@hoabinh.gov.vn
Địa chỉ website: https://socongthuong.hoabinh.gov.vn/