Tỉnh Hòa Bình

Chủ tịch

Quách Văn Ngoan

Thông tin chung

Địa chỉ: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.
Điện thoại: (02183) 844.336
Fax: (02183) 844.336
Email: caophong@hoabinh.gov.vn
Địa chỉ website: https://caophong.hoabinh.gov.vn/