ListNewByCategory

Phấn đấu vụ Hè Thu – vụ Mùa 2024 diện tích gieo trồng toàn tỉnh đạt trên 45 nghìn ha

(21/06/2024)
Vụ Đông Xuân 2023 – 2024, do làm tốt công tác chỉ đạo sản xuất, kết quả sản xuất vụ đã đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; diện tích gieo trồng cây hàng năm được 72,57 nghìn ha đạt 102,6% kế hoạch (trong đó: vụ Đông 2023 gieo trồng được 8,47 nghìn ha, vụ Đông xuân 2023-2024 gieo trồng được 64,1 nghìn ha).

Lương Sơn: Phấn đấu tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Mùa – Hè thu 2024 đạt trên 4 nghìn ha

(21/06/2024)
Vụ Đông xuân năm 2024, đầu vụ thời tiết cơ bản thuận lợi, nguồn nước đảm bảo cho việc tưới tiêu, các địa phương của huyện Lương Sơn đã gieo trồng đảm bảo khung thời vụ. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 3.979,95 ha đạt 100,3% kế hoạch và bằng 112,27% cùng kỳ. Tổng diện tích cây lương thực có hạt 2.817,3 ha đạt 100,6 % kế hoạch và bằng 101% so cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt ước đạt 16.262,6 tấn đạt 106% kế hoạch và bằng 101,1% so cùng kỳ.

Hiển thị 1 - 4 of 773 kết quả.