DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
141 3055/UBND-NVK 28/12/2023 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Dân tộc, thuộc thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
142 4812/SXD-QLN&TTBĐS 28/12/2023 Về việc thông báo bán nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Khu dân cư Núi Đầu Rồng, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (đợt 1)
143 168//TB-ĐGSĐ 27/12/2023 Đấu giá quyền sử dụng đất
144 4792/SXD-QLN&TTBĐS 27/12/2023 Về việc thông báo bán nhà ở hình thành trong tương lai Khu đô thị mới Trung Minh A tại phường Trung Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (đợt 1)
145 3030/QĐ-UBND 27/12/2023 Quyết định thu hồi đất do Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hoà Bình quản lý để cho Công ty TNHH Pacific thuê đất thực hiện dự án Trồng, chế biến rau, nông sản xuất khẩu tại phường Thống Nhất, thành phố Hòa Bình
146 47/QĐ-UBND 27/12/2023 Bãi bỏ Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực
147 46/QĐ-UBND 27/12/2023 Bãi bỏ Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về định mức chi xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
148 2996/QĐ-UBND 25/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
149 2996/QĐ-UBND 25/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
150 2996/QĐ-UBND 25/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
151 3004/QĐ-UBND 25/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng tháng đối với công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội đặc thù thuộc tỉnh Hòa Bình
152 3005/QĐ-UBND 25/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực tài chính y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
153 2996/QĐ-UBND 25/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
154 11495/VPUBND-THNV 25/12/2023 Về việc thực hiện Quyết định số 1627/QĐ-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ
155 4715/SXD-QLN&TTBĐS 22/12/2023 Về việc Đăng tải thông tin các dự án bất động sản chưa đủ điều kiện; Các dự án bất động sản đủ điều huy động vốn, chuyển nhượng, bán trên địa bàn và Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Quý IV/2023)
156 68/TB-ĐG 21/12/2023 Đấu giá quyền sử dụng đất
157 161/TB-ĐGSĐ 21/12/2023 Đấu giá quyền sử dụng đất
158 44/QĐ-UBND 20/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình
159 2969/QĐ-UBND 20/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi căn cứ pháp lý và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình
160 44/QĐ-UBND 20/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình