DocMenu

ElegalViewDetailDocument

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hoà Bình khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026