DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
1 25/KL/TU 08/01/2021 Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 31/10/2013 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
2 20/KL/TU 15/12/2020 Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 08/11/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện các Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII
3 18/KL/TU 15/12/2020 Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 03/10/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển vùng động lực tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
4 17/KL/TU 08/12/2020 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 5 năm thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về "Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước các cấp"
5 09/KL/TU 03/12/2020 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng
6 08/KL/TU 03/12/2020 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 30/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030
7 03/KL/TU 13/11/2020 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 49-cT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số
8 581/KL/TU 29/10/2020 Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 19/7/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững
9 580/KL/TU 29/10/2020 Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 11/8/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về tăng cường lãnh đạo thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đễn năm 2030
10 579/KL/TU 29/10/2020 Kết luận của Ban Tổ chức Tỉnh ủy sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 22/9/2017của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
11 574/KL/TU 06/10/2020 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
12 573/KL/TU 22/09/2020 Kết luận của Ban Chấp hành Tỉnh ủy về sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 25/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
13 571/KL/TU 16/09/2020 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 06/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020
14 570/KL/TU 16/09/2020 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TU, ngày 26/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế
15 556/KL/TU 09/09/2020 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 01-CTr/TU, ngày 30/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025
16 496.1/KL/TU 03/09/2020 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 30/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với tình trạng tảo hôn, sinh con thứ 3 trở lên trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
17 481/KL/TU 25/08/2020 Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 25/7/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển chăn nuôi bền vững trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2017-2025, định hướng đến năm 2030
18 480/KL/TU 25/08/2020 Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 29/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, củng cố và phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
19 477/KL/TU 18/08/2020 Kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh kháo XVI về tiếp tục thực hiện kế hoạch số 92-KH/TU, ngày 30/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 của Ban Châp hành Trung ương Đảng kháo XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế - phấn đấu đưa kinh tế tỉnh Hòa Bình sớm đạt tình độ phát triển trung bình của cả nước vào năm 2020
20 5273/TB-VPUBND 05/08/2020 Kết luận của đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bùi Văn Khánh tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 các huyện, thành phố và công tác ứng phó bão số 2 và mưa lớn kéo dài