DocMenu

ElegalViewDetailDocument

Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 03/10/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển vùng động lực tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030