DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
81 428/SYT-KHTC 21/02/2024 Đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm TTBYT của BVĐk tỉnh
82 254/QĐ-UBND 19/02/2024 QUYẾT ĐỊNH Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành hành kỳ 2019-2023
83 253/QĐ-UBND 19/02/2024 Quyết định bãi bỏ Quyết định số 499/QĐ-UB ngày 06/6/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình về việc thu hồi 1.425 m² đất để giao cho Tỉnh đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hòa Bình xây dựng trụ sở làm việc
84 94/2024/TB-ĐGTP 19/02/2024 Thông báo đấu giá quyền sử dụng 3178,4 m2 đất ở xóm Dệ, xã Bắc Phong (Khu nhà ở xóm Dệ), huyện Cao Phong tỉnh Hòa Bình (Lần 3)
85 401/SXD-KT&VLXD 06/02/2024 Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
86 214/QĐ-UBND 05/02/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc ủy quyền cho Sở Tư pháp quyết định việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
87 206/QĐ-UBND 02/02/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một của liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
88 180/QĐ-UBND 30/01/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của các Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc cấp tỉnh, cấp huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
89 18/KH-UBND 29/01/2024 Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Hòa Bình năm 2024
90 169/QĐ-UBND 29/01/2024 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình
91 82/CV-ĐGTP 29/01/2024 Đăng thông báo trên cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình
92 11/GP-UBND-KTN 26/01/2024 Giấy phép môi trường cấp cho Công ty Cổ phần BVN Hòa Bình, được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất viên gỗ nén và các sản phẩm khác từ gỗ” tại xóm Bái, xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn
93 10/GP-UBND-KTN 26/01/2024 Giấy phép môi trường cấp cho Công ty Cổ phần TVONE Việt Nam được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất thức ăn bổ sung và phụ gia từ thực vật” tại Lô CN-19A, Cụm công nghiệp Tiên Tiến, xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình.
94 148/QĐ-UBND 25/01/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế lĩnh vực Chính quyền địa phương, lĩnh vực Viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình
95 450/CTHBI-QLN 25/01/2024 Về việc Công khai Người nộp thuế nợ thuế đến 31/12/2023
96 138/QĐ-UBND 24/01/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã tỉnh Hòa Bình
97 140/QĐ-UBND 24/01/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình
98 112/QĐ-UBND 22/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế và phê duyệt Quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình
99 103/QĐ-UBND 18/01/2024 Quyết định khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đối với khu vực mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Cao Dương, huyện Lương Sơn.
100 100/QĐ-UBND 17/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại Hoà Bình