DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
1 175-KH/TU 26/05/2023 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 50-KL/TW, ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"
2 08/NQ/TU 24/12/2021 Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030
3 63/KH/TU 04/11/2021 Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021
4 26/KL/TU 23/04/2021 KẾ HOẠCH tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI, năm 2021
5 104/QĐ/TU 23/02/2021 Quyết định v/v kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh Hòa Bình
6 105/QĐ/TU 23/02/2021 Quyết định v/v kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Hòa Bình
7 43/CV/TU 31/01/2021 v/v thực hiện cấp bách các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
8 07/CT/TU 31/01/2021 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trong tình hình mới
9 78/QĐ/TU 20/01/2021 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
10 66/CV/BHB 20/01/2021 V/v phối hợp tuyên truyền Cuộc thi viết về chủ đề “Hòa Bình - Hành trình 30 năm phát triển” trên Báo Hòa Bình
11 49/BC/TU 18/01/2021 Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 26-KH/TU, ngày 23/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhiệm kỳ 2015-2020
12 34/CV/TU 13/01/2021 v/v tăng cường công tác phòng,chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
13 03/CTR/TU 11/01/2021 Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
14 02/CTR/TU 11/01/2021 Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
15 25/KL/TU 08/01/2021 Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 31/10/2013 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
16 44/BC/TU 06/01/2021 Báo cáo sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 22/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội
17 03/TB/BNCTU 04/01/2021 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2021 của đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy
18 37/BC/TU 21/12/2020 Báo cáo tổng kết 3 năm thực hiện Kế hoạch số 85-KH/TU, ngày 04/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo", giai đoạn 2017-2020
19 20/KL/TU 15/12/2020 Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 08/11/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện các Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII
20 18/KL/TU 15/12/2020 Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 03/10/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển vùng động lực tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030