DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
1 06/QĐ-ĐĐBQH 18/03/2021 QĐ về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của đại biểu QH và Đoàn ĐBQH tỉnh HB khóa XIV
2 20/ĐĐBQH 17/03/2021 về việc thông tin trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình
3 5/TB-ĐĐBQH 26/01/2021 Thông báo về việc phân công ĐBQH tiếp công dân định kỳ 6 tháng đầu năm 2021
4 35/BC-ĐĐBQH 27/07/2020 Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
5 35/BC-ĐĐBQH 15/07/2020 Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
6 29/BC-ĐĐQH 28/06/2019 Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của trung ương sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
7 23/BC-ĐĐBQH 13/05/2019 Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
8 23/ĐĐBQH-VP 18/04/2019 Thông tin trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình
9 33/KH-ĐĐBQH 20/03/2019 Kế hoạch thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018 tại tỉnh Hòa Bình
10 01/BC-ĐĐBQH 14/01/2019 Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2018 Chương trình công tác trọng tâm năm 2019
11 03/CTR-ĐĐBQH 10/01/2019 Chương trình công tác năm 2019
12 46/BC-ĐĐBQH 05/01/2019 báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
13 45/BC-ĐĐBQH 18/12/2018 Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
14 1997/QĐ-UBND 27/08/2018 Quyết định Ban hành Kế hoạch công tác năm 2018 của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh
15 14/QĐ-VPĐĐBQH 27/08/2018 Quyết định Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình
16 25/BC-ĐĐBQH 28/06/2018 Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
17 39/ĐĐBQH-VP 15/06/2018 Công văn đăng tin bài tổng hợp kết quả trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Hòa Bình của các cơ quan Trung ương
18 03/KH-ĐĐBQH 18/01/2018 Kế hoạch Hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội năm 2018
19 02/CTR-ĐĐBQH 18/01/2018 Công văn chương trình công tác năm
20 12/QĐ-ĐĐBQH 05/09/2017 Quyết định Thành lập đoàn giám sát "Việc triển khai, thực hiện Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015"