DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
1 18/KH-UBND 29/01/2024 Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Hòa Bình năm 2024
2 3069/QĐ-UBND 29/12/2023 Xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 của các Sở, Ban, ngành, đơn vị sự nghiệp và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
3 3004/QĐ-UBND 25/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng tháng đối với công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội đặc thù thuộc tỉnh Hòa Bình
4 2041/QĐ-UBND 22/09/2022 Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học, nghệ thuật tỉnh Hòa Bình
5 1068/UBND-PNC 11/07/2019 Công văn về việc tăng cường quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng
6 05/CT-BTTTT 11/01/2019 Chỉ thị công tác thi đua, khen thưởng năm 2019
7 09/QĐ/BCĐ 21/11/2018 Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ phong trào thi đua "Dân vận khéo " tỉnh Hòa Bình
8 34/2018/QĐ-UBND 08/10/2018 Quyết định Quy định chế độ tiền thưởng đối với tập thể, các nhân đạt thành tích trong thi đấu tại các giải thể thao cấp tỉnh
9 1312/QĐ-UBND 01/06/2018 Quyết định về việc khen thưởng
10 906/SNV-TĐKT 24/04/2018 Công văn đăng tải thông tin lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động
11 928/QĐ-UBND 11/04/2018 Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động cụm, khối thi đua
12 17/2018/QĐ-UBND 09/04/2018 Quyết định Ban hành quy chế Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
13 846/QĐ-UBND 03/04/2018 Quyết định quy định tặng Cờ Lưu niệm của tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
14 843/QĐ-UBND 30/03/2018 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định thi đua, khen thưởng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
15 79/QĐ-UBND 12/01/2018 Quyết định xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 của các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện thành phố
16 162//KH-UBND 26/12/2017 Kế hoạch Triển khai nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến
17 82/CT-BTTTT 22/12/2017 Chỉ thị công tác thi đua, khen thưởng năm 2018
18 146/KH-UBND 03/11/2017 Kế hoạch Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển"
19 921/QĐ-UBND 07/06/2017 Quyết định công nhận lại danh hiệu "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa " giai đoạn 2012-2016
20 13/2017/13/2017/QĐ-UBND 10/05/2017 Quyết định Ban hành quy chế đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố