DocMenu

ElegalViewDetailDocument

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng tháng đối với công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội đặc thù thuộc tỉnh Hòa Bình