DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
1 54/GP-UBND 20/11/2023 Giấy phép môi trường cấp cho Công ty Cổ phần nhựa Tiến Đức, được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án: “Nhà máy sản xuất bao bì, bao bì tự hủy Tiến Đức” tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình.
2 55/GP-UBND-KTN 20/11/2023 Giấy phép môi trường cấp cho Công ty Cổ phần đầu tư nông nghiệp Agri – Vina, được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án “Xây dựng trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất” tại xóm Chỉ Bái, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi.
3 54/GP-UBND 20/11/2023 Giấy phép môi trường cấp cho Công ty Cổ phần nhựa Tiến Đức, được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án: “Nhà máy sản xuất bao bì, bao bì tự hủy Tiến Đức” tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình.
4 291/NQ-HĐND 30/10/2023 Nghị quyết ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của HĐND tỉnh Hoà Bình
5 294/NQ-HĐND 30/10/2023 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điểu của Nghị quyết số 182/2022/NQ-HĐND ngày 20/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để thực hiện một số công trình, dự án xây dựng nông thôn mới tỉnh Hoà Bình, giai đoạn 2021 - 2025.
6 146/BCĐ-KTN 19/10/2023 THÔNG CÁO BÁO CHÍ Chương trình Lễ hội cá tôm sông Đà tỉnh Hòa Bình lần thứ nhất; Hội chợ Nông nghiệp và triển lãm sản phẩm OCOP vùng Trung du, miền núi phía Bắc năm 2023
7 647/TTXTĐT-TVHTDN 26/09/2023 Về việc đề nghị phối hợp đăng tải thông báo Chương trình hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh Hoà Bình năm 2023 trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hoà Bình
8 24/QĐ-UBND 14/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Danh mục cây trồng, cây cấm trồng, cây trồng hạn chế tại đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
9 50/QĐ-UBND 14/09/2023 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ dự án Khu nhà ở phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình
10 270/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết quy định mức chi đối mới một số nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ; tái định cư và cưỡng chế kiểm điểm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
11 259/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết quy định một số nội dung và mức chi thực hiện Dự án giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
12 261/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
13 276/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
14 255/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm Y tế huyện Đà Bắc (cơ sở 2), tỉnh Hòa Bình
15 264/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết về việc cho ý kiến Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án phát triển hạ tầng du lịch tỉnh Hòa Bình
16 252/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024
17 277/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVII
18 251/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024
19 893/QĐ-UBND 04/05/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
20 238/NQ-HĐND 18/04/2023 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xử lý cấp bách về thiên tai gây sạt lở kè bảo vệ đê Đà Giang khu vực K2+538 và thượng lưu cầu Đen do mưa lũ tại phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình