DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
1 31/HD-BCĐ 22/12/2017 Hướng dẫn Thực hiện "Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng" năm 2018
2 12/HD/ĐU 01/12/2017 Hướng dẫn Kiểm điểm đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017
3 1587/UBND-TCTM 03/11/2017 Công văn hướng dẫn chi hỗ trợ các hộ gia đình thiệt hại do thiên tai
4 139/HD/BTC-KHHB 27/09/2017 Công văn về việc Hướng dẫn bổ sung Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu "Khuyến học Hòa Bình - 20 năm xây dựng và phát triển"
5 957/SNV-XDCQ&CTTN 16/05/2016 Hướng dẫn trình tự tiếp nhận, kiểm tra, tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
6 848/SNV-CCVC 27/04/2016 Trả lời độc giả trên Cổng thông tin điện tử
7 18/2015/TTLT-BTTTT-BTC 17/07/2015 Hướng dẫn xử lý bưu gửi không có người nhận
8 26/HD-ĐU 03/07/2015 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
9 65/HD/BTGTU 11/06/2015 Hướng dẫn nhân dân thảo luận, góp ý kiến các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng
10 64/HD/BTGTU 10/06/2015 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
11 01/2014/QĐ- UBND 09/01/2014 Quyết định Ban hành Quy chế Quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
12 09/2012/TT - BLĐTBXH 26/04/2012 Thông tư Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 35/2012/ NĐ- CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 và Nghị định số 31/2012/ NĐ - CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ
13 17/HD/TG 22/03/2012 Hướng dẫn Việc triển khai công tác tư tưởng trong quá trình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI "một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"