DocMenu

ElegalViewDetailDocument

Thông tư Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 35/2012/ NĐ- CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 và Nghị định số 31/2012/ NĐ - CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ