NewsByCategory

MenuMapLink

ListNewByCategory

Cảnh giác với âm mưu xuyên tạc phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

(09/05/2024)
Thời gian qua, các thế lực thù địch thường xuyên tìm cách bôi nhọ, xuyên tạc phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ”, với âm mưu "phi chính trị hóa” quân đội và chia rẽ mối quan hệ đoàn kết máu thịt quân đội với nhân dân. Vì vậy, cảnh giác, kiên quyết đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ” của các thế lực thù địch là vấn đề có ý nghĩa cấp thiết hiện nay.

55 mùa Xuân nhớ lời Di chúc Bác

(09/05/2024)
Lại một mùa Xuân mới đang về. Đã 55 mùa xuân (1969-2024) kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc ta đi vào cõi vĩnh hằng, nhưng cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người mãi mãi là tấm gương sáng cho chúng ta noi theo. Bác luôn ở trong tâm khảm những người con Lạc cháu Hồng mang dòng máu Việt và mỗi người dân Việt Nam luôn nhớ Người. Đó là tình cảm sâu đậm trong đời sống tinh thần Việt Nam đương đại.

Kim Bôi đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(09/05/2024)
rong thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Kim Bôi đã đạt nhiều kết quả tích cực. Cấp ủy các địa phương, cơ quan, đơn vị đã xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng. Việc triển khai và xây dựng kế hoạch toàn khóa và kế hoạch năm được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác quản lý việc học tập, quán triệt được chú trọng; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền của cấp ủy cơ sở trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện.

“Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” - 55 năm vẫn vẹn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn

(09/05/2024)
Dung lượng ngắn gọn trong gần 700 từ, “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tác phẩm có giá trị hết sức to lớn đối với Đảng và cách mạng Việt Nam. Trải qua 55 năm, đến nay tác phẩm vẫn vẹn nguyên giá trị cả về lý luận và thực tiễn.

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn II trên địa bàn tỉnh

(09/05/2024)
Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BTCGT, ngày 31/8/2021 của Ban Tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 -2025, để chuẩn bị cho đợt xét Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn II (2023 -2025) vào tháng 12/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã ban hành Công văn số 1572-CV/BTGTU, ngày 4/3/2024 đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên các văn nghệ sĩ, nhà báo, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025 (giai đoạn II).

Thành uỷ Hoà Bình: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(09/05/2024)
Trong những năm qua, thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị, về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ thành phố đã đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Bước đầu ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh

(27/10/2023)
Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 50-KH/TU, ngày 16/9/2021 về triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, chỉ đạo các cấp ủy tập trung quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nội dung, giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh tỉnh: Đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TVV, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

(27/10/2023)
thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận 01-KL/TW), Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; hàng năm đã xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận 01-KL/TW và kế hoạch thực hiện chuyên đề từng năm; trong đó, xác định các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đột phá nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”.

Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 157-KH/TU, ngày 22/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới" trên địa bàn tỉnh

(27/10/2023)
Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 157-KH/TU, ngày 22/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới", Các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Coi trọng việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc định hướng phát triển và hoạt thực tiễn ở cơ sở, cơ quan, đơn vị một cách thiết thực và hiệu quả. Chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng phù hợp với từng đối tượng, phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị và phương pháp công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ.

Yên Thủy đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(27/10/2023)
Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cấp ủy, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Yên Thủy luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng. Cấp ủy các cấp đều ban hành văn bản cụ thể để triển khai, thực hiện theo chuyên đề hàng năm gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân có nhiều việc “làm theo” tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thiết thực, ý nghĩa có tác động tích cực, lan tỏa trong cộng đồng góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Hiển thị 1 - 10 of 289 kết quả.