DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
281 2511/QĐ-UBND 31/10/2023 Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần xăng dầu Dầu khí Ninh Bình thuê đất bổ sung để thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu Trung Minh tại tổ dân phố Trung, phường Trung Minh, thành phố Hòa Bình
282 292/NQ-HĐND 30/10/2023 Nghị quyết về quy hoạch tỉnh Hoà Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
283 304/NQ-HĐND 30/10/2023 Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Hoà Bình (lần thứ 5) và thống nhất danh mục dự án cho phép thực hiện thủ tục đầu tư để bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Hoà Bình
284 301/NQ-HĐND 30/10/2023 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án Đường trung tâm xã Đồng Chum đi xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc
285 303/NQ-HĐND 30/10/2023 Nghị quyết quy định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ, nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án trong thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hoà bình
286 294/NQ-HĐND 30/10/2023 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điểu của Nghị quyết số 182/2022/NQ-HĐND ngày 20/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để thực hiện một số công trình, dự án xây dựng nông thôn mới tỉnh Hoà Bình, giai đoạn 2021 - 2025.
287 302/NQ-HĐND 30/10/2023 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án Nâng cấp đường liên xã Nánh Nghê (trước kia là xã Suối Nánh)
288 299/NQ-HĐND 30/10/2023 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án Khu đô thị sinh thái cao cấp Yên Quang tại xã Quang Tiến, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình
289 306/NQ-HĐND 30/10/2023 Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu, tại kỳ họp thứ 16, nhiệm kỳ 2021 - 2026
290 298/NQ-HĐND 30/10/2023 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án Nhà máy chế biến gỗ, viên nén sinh học tại xã Yên Bồng, huyện lạc thuỷ, tỉnh Hoà Bình
291 293/NQ-HĐND 30/10/2023 Nghị quyết thống nhất chủ trương sử dụng vốn ngân sách địa phương để tham gia thực hiện dự án Đầu tư mở rộng đường Hoà Lạc - Hoà bình theo phương thức PPP có sử dụng vốn ngân sách nhà nước
292 295/NQ-HĐND 30/10/2023 Nghị quyết về việc bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng ba loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường: Đá làm vật liệu xây dựng, sét làm gạch ngói, cát vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hoà Bình, giai đoạn 2014 - 2019, tầm nhìn đến năm 2024 ( bổ sung nhóm khoáng sản sét làm gạch ngói)
293 296/NQ-HĐND 30/10/2023 Nghị quyết về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình (bổ sung lần 4)
294 297/NQ-HĐND 30/10/2023 Nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án đầu tư năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình (bổ sung lần 4)
295 291/NQ-HĐND 30/10/2023 Nghị quyết ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của HĐND tỉnh Hoà Bình
296 300/NQ-HĐND 30/10/2023 Nghị quyết vê việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án Nâng cấp đường liên xã Vầy Nưa - Tiền Phong, huyện Đà Bắc
297 2485/QĐ-UBND 30/10/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình
298 305/2023/NQ-HĐND 30/10/2023 Nghị quyết sửa đổi một số nội dung cua Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 128/2022/NQ-HĐND ngày 04/5/2022 của HĐND tỉnh Hoà Bình
299 2485/QĐ-UBND 30/10/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình
300 51/TB-MTTQ-BQL 27/10/2023 Thông báo kết quả thu ủng hộ xây dựng Quỹ " Vì người nghèo " từ ngày 21/10/2023-27/10/2023