DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
1 745/SNN-PTNT 30/03/2023 Về việc thông báo danh sách sản phẩm của các chủ thể có Giấy chứng nhận đạt sản phẩm OCOP hết thời hạn (36 tháng) theo quy định tại Quyết định 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của TTCP
2 1439/SNN-CNTY 03/06/2022 Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Tờ trình, Quyết định "Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2030"
3 493/HD-BCĐ 08/07/2019 HƯỚNG DẪN Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2019-2020
4 57/TB-SNN 23/01/2019 THÔNG BÁO Công bố công khai Dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể ngành nông nghiệp tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
5 643/TB-SNN 13/12/2017 Thông báo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6 489/TB-SNN 26/09/2017 Thông báo công bố công khai Quy hoạch Rà soát, bổ sung quy hoạch Thủy lợi tỉnh HB đến năm 2020 định hướng đến năm 2030
7 830/TB-SNN 03/12/2015 Lịch tiếp công dân của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
8 554/TB-SNN 05/12/2014 Thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình