DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
1 4692/TB-SNV 08/12/2023 THÔNG BÁO Tuyển dụng công chức tỉnh Hòa Bình năm 2023
2 2718/SNV-CCHC 03/08/2023 Về việc đăng tải dự thảo Quyết định bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh lên Cổng thông tin điện tử tỉnh
3 1193/SNV-TĐKT 28/04/2022 Về việc đăng tải thông tin lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể, cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động
4 3127/QĐ-UBND 27/12/2021 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình
5 3202/TB-SNV 30/11/2021 Tuyển dụng công chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình năm 2021 (theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ)
6 3199/TB-SNV 30/11/2021 Tuyển dụng công chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình năm 2021 (theo Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ)
7 3201/CCVC 30/11/2021 Thi tuyển công chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình năm 2021 (theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ)
8 3203/CCVC 30/11/2021 Xét tuyển viên chức sự nghiệp làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2021 (theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ)
9 3200/CCVC 30/11/2021 Xét tuyển viên chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2021 (theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ)
10 2794/\/SNN-CNTY 26/10/2021 V/v lấy ý kiến vào Tờ trình và dự thảo 4 Nghị quyết "Quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ, di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"
11 2657/SNV-VP 01/10/2021 V/v đăng tải thủ tục hành chính công bố tại Quyết định số 2176/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 lên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình
12 2212/SNV-VP 16/08/2021 V/v đăng tải thủ tục hành chính công bố tại Quyết định số 1683/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 lên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình
13 1974/SNV-VP 26/07/2021 V/v đăng tải thủ tục hành chính công bố tại Quyết định số 1488/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 lên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình
14 1913/SNV-TDKT 19/07/2021 V/v đăng tải thông tin lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động
15 1543/SNV-TĐKT 11/06/2021 Đề nghị đăng tải thông tin lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba
16 1420/SNV-NVTDKT 28/05/2021 V/v đăng tải thông tin lấy ý kiến nhân dân đối với các cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và Huân chương Lao động
17 923/SNV-NVTDKT 08/04/2021 Về việc đăng tải thông tin lấy ý kiến nhân dân đối với các cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập và các tập thể, cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động
18 420/SNV-VP 18/02/2021 V/v đăng tải thủ tục hành chính công bố tại Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 lên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình
19 129/SNV-XDCQ&CTTN 15/01/2021 Công văn triển khai Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về nghiệp vụ công tác bầu cử
20 3143/SNV-CCVC 13/11/2020 Thông báo V/v Thông báo Thi tuyển công chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình năm 2020 (theo Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ)