DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
1 232/KH/ĐUK 29/05/2019 Kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 07/3/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản"
2 231/KH/ĐUK 29/05/2019 Kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 14/3/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí "
3 155/KL/ĐUK 23/05/2019 Kết luận Tại phiên họp ngày 23/05/2019
4 228/KH/ĐUK 20/05/2019 Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 38-KL/TW, ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên
5 223/KH/ĐUK 14/05/2019 Kế hoạch Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 02/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ
6 224/KH/ĐUK 14/05/2019 Kế hoạch Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 179-QĐ/TW, ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị Quy định về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị Quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh , kiến nghị của dân
7 218/KH/ĐUK 06/05/2019 Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TU, ngày 24/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chi đoàn"
8 212/BC/ĐUK 26/04/2019 Báo cáo Kết quả công tác quý I. nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2019
9 154/KL/ĐUK 26/04/2019 Kết luận Hội nghị lần thứ mười chín BCH Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020
10 08/QĐ/ĐUK 25/04/2019 Quyết định các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ (chuyên trách), cán bộ, chuyên viên theo dõi đi công tác cơ sở và dự sinh hoạt chi bộ
11 153/KL/ĐUK 12/04/2019 Kết luận Tại phiên họp ngày 12/04/2019
12 152/KL/ĐUK 13/03/2019 Kết luận của ban thường vụ Đảng ủy khối Tại phiên họp ngày 13/03/2019
13 04/QC/ĐUK 11/03/2019 Quy chế Thi đua khen thưởng đối với Đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy và chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy khối
14 199/KH/ĐU 01/03/2019 Kế hoạch Học tập và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh "
15 395/CV/ĐU 28/02/2019 Công văn quán triệt, thực hiện Kế hoạch số 190-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2019
16 06/CTR/UBKT 31/01/2019 Công văn Kiểm tra, giám sát năm 2019
17 12/CTR/ĐU 31/01/2019 Công tác trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh năm 2019
18 276/QĐ/UBKTTU 08/01/2019 Quyết định phân công nhiệm vụ các đồng chí thành viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI nhiệm kỳ 2015-2020
19 268/QĐ/UBKTTU 07/01/2019 Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ đạo phối hợp tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát của ỦY ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình
20 375/CV/ĐU 14/12/2018 Công văn gửi đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV