DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
1 1648/QĐ-TTg 20/12/2023 Quyết định số 1648/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
2 439/QĐ-TTg 29/07/2019 Quyết định phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu du lịch Quốc gia hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2035
3 646/UBND-KGVX 29/05/2017 Công văn tăng cường thực thi luật phòng chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5/2017
4 20/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
5 1318/QĐ-TTg 06/08/2014 Quyết định Phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2011-2016
6 38/2014/QĐ-TTg 01/07/2014 Quyết định quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho viễn thông, tên miền Internet
7 1054/QĐ- TTg 26/06/2014 Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin duyên hải Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
8 14/CT-TTg 14/06/2014 Chỉ thị về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
9 1448/QĐ-TTg 19/08/2013 Phê duyệt Quy hoạch phát triển dịch vụ phát thanh, truyền hình Việt Nam đến năm 2020
10 550/QĐ-TTg 04/04/2013 Quyết định Phê duyệt “Đề án truyền thông về phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép và vệ sinh an toàn thực phẩm.
11 29/CT-TTg 26/11/2012 Chỉ thị Về việc triển khai Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân
12 30/CT-TTg 26/11/2012 Chỉ thị Về việc tăng cuongf thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
13 1746//QĐ-TTg 16/11/2012 Chuyển quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Bưu chính Việt Nam từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về Bộ Thông tin và Truyền thông.
14 88/2012/NĐ-CP 23/10/2012 Nghị định quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chứ ngoài tại Việt Nam
15 44/2012/QĐ-TTg 15/10/2012 Quyết định Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy
16 167/2012/TT-BTC 10/10/2012 Thông tư Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính
17 1212//QĐ-TTg 05/09/2012 Phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012-2015
18 21/CT-TTg 06/08/2012 Chỉ thị Về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020
19 32/2012/QĐ-TTg 27/07/2012 Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020
20 929//QĐ-TTg 17/07/2012 về việc phê duyệt Đề án "Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2011 - 2015"