DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
1 4447/SKHĐT-KTĐN 07/11/2022 Về việc đề nghị đăng tải dự thảo Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
2 3052/SKHĐT-KGVX 12/08/2022 Về việc đăng tải dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021-2025
3 225/TTR-SKHDT 10/11/2020 Tờ trình V/v phê duyệt quy trình nội bộ lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình.
4 201/TTR-SKHDT 13/10/2020 Tờ trình Về việc phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình
5 2434/SKHĐT-ĐKKD 14/09/2020 Công văn V/v: Đề nghị đăng tải dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025 lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.
6 322/BC-SKHĐT 25/05/2016 Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Hòa Bình năm 2015
7 01/TB-SKHĐT 06/01/2016 Lịch tiếp công dân năm 2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình
8 05/TB-SKHĐT 29/05/2015 Thông báo Về việc thành lập Ban quản lý các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tỉnh Hòa Bình