DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
1 2631//QĐ-UBND 27/12/2017 Quyết định công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2017
2 2394/QĐ-BTTTT 25/12/2017 Quyết định Ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2018-2021
3 2392/QĐ-BTTTT 25/12/2017 Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện
4 6898/VPUBND-PVX 20/12/2017 Công văn kết nối với cổng thông tin điện tử của tỉnh cung cấp dịch vụ điện trực tuyến
5 2349//QĐ-BTTTT 19/12/2017 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khảo sát, nghiên cứu và phát triển thị trường trực thuộc Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam
6 41/2017/TT-BTTTT 19/12/2017 Thông tư Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
7 40/2017/TT-BTTTT 15/12/2017 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2015/TT-BTTTT ngày 09/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông
8 39/2017/TT-BTTTT 15/12/2017 Thông tư Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước
9 34/2017/QĐ-UBND 25/10/2017 Quyết định về việc Ban hành Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hòa Bình
10 09/2017/TT-BTTTT 23/06/2017 Thông tư Quy định về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm
11 69/KH-UBND 08/06/2017 Kế hoạch Triển khai ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hòa Bình năm 2018
12 66/2017/NĐ-CP 19/05/2017 Nghị định Quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị
13 737/QĐ-BTTTT 19/05/2017 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Thông tin và Truyền thông
14 688/QĐ-BTTTT 10/05/2017 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ
15 698/QĐ-BTTTT 10/05/2017 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
16 689/QĐ-BTTTT 10/05/2017 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin cơ sở
17 03/2017/TT-BTTTT 24/04/2017 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
18 04/2017/TT-BTTTT 24/04/2017 Thông tư Quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835MHz, 869-915MHz, 925-960MHz, 1710-1785MHz, 1805-1880MHz, 1920-1980MHz, 2110-2170MHz
19 564/QĐ-BTTTT 20/04/2017 Quyết định công nhận kết quả cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46(năm 2017) của Việt Nam
20 02/2017/TT-BTTTT 04/04/2017 Thông tư Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư"