DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
1 728/QĐ-UBND 25/04/2024 Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Hòa Bình từ năm học 2024 - 2025
2 374/2024/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
3 48/QĐ-UBND 28/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi một số điều của Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình (Văn bản QPPL)
4 313/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết ban hành Quy định mức bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hoà giải ở cơ sở
5 2038/QĐ-UBND 08/09/2023 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
6 253/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
7 1177/QĐ-UBND 05/06/2023 Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa môn Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Hòa Bình từ năm học 2023 – 2024
8 902/QĐ-UBND 05/05/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình
9 540/TB1-SGD&ĐT 02/03/2023 Thông báo về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 năm 2023
10 31/QĐ-UBND 15/09/2022 Bãi bỏ khoản 3 Điều 2, các Điều 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, khoản 2 Điều 15, khoản 1 Điều 17, khoản 1 Điều 18, Điều 20, khoản 2 Điều 22, các quy định có liên quan đến dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường tại khoản 2 Điều 18, khoản 2 Điều 19 của Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 23/8/2013 và nội dung quy định đối với dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường
11 164/2022/NQ-HĐND 15/07/2022 Nghị quyết phê duyệt mức thu các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
12 166/2022/NQ-HĐND 15/07/2022 Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù đối với giáo viên và học sinh trường trung học phổ thông chuyên: chế độ đối với chuyên gia, giáo viên và học sinh tham gia bồi dưỡng, tập huấn đội tuyển của tỉnh tham dự các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế; cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và đào tạo tổ chức
13 1511/SGD&ĐT 13/06/2022 Xin ý kiến dự thảo Quyết định bãi bỏ dạy thêm học thêm
14 714/QĐ-UBND 15/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
15 2649/SGD&DT-SDG&ĐT 06/10/2021 Góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 23-2020-QĐ-UBND
16 27/2021/NQ-HĐND 29/07/2021 Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, giáo viên mầm non và cơ sở giáo dục mầm non độc lập, dân tập, tư thục trên địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
17 15/CT-UBND 04/09/2020 Chỉ thị Về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
18 73/KH-UBND 29/05/2018 Kế hoạch Thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên " giai đoạn 2018-2020
19 1000/QĐ-UBND 18/04/2018 Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình
20 52/KH-UBND 16/04/2018 Kế hoạch Tổ chức kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp học từ hạng IV lên hạng III năm 2018