DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
1 08/CT-UBND 15/05/2024 CHỈ THỊ Về việc tăng cường năng lực và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
2 214/QĐ-UBND 05/02/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc ủy quyền cho Sở Tư pháp quyết định việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
3 3351/QĐ-UBND 26/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Công bố danh sách tổ chức Giám định tư pháp, Giám định viên tư pháp và người giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
4 35/QĐ-UBND 16/09/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
5 54/NQ-HĐND 09/12/2021 Nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Hòa Bình được đưa vào sử dụng trước khi Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực
6 507/QĐ-UBND 02/03/2018 Quyết định phê duyệt chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của ngành Tư pháp tỉnh Hòa Bình
7 5/VPUBND-PNC 03/01/2018 Công văn thực hiện một số nội dung liên quan đến Luật tín ngưỡng, tôn giáo
8 2650/QĐ-UBND 28/12/2017 Quyết định Công bố danh sách Giám định viên tư pháp Tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
9 11/2017/QH14 11/10/2017 Luật trợ giúp pháp lý
10 68/KH-UBND 07/06/2017 Kế hoạch Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng tỉnh Hòa Bình năm 2017
11 830/QĐ-UBND 22/05/2017 Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo quyết định của Ủy ban Dân tộc
12 19/HD/BTGTU 20/03/2017 Hướng dẫn công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí
13 546/UBND-NC 07/06/2016 Thực hiện kết luận của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW
14 2640/VPUBND-TCTM 07/06/2016 Thực hiện Nghị định số 49/2016/NĐ-CP
15 2643/VPUBND-TCTM 07/06/2016 Thực hiện Nghị định số 45/2016/NĐ-CP
16 68/KH-UBND 06/06/2016 Thực hiện Đề án "Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển đất nước " năm 2016
17 64/KH-UBND 30/05/2016 Thực hiện chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
18 10/KH-UBND 28/01/2016 Quản lý công tác thi hành pháp luật xử lí vi phạm hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
19 09/KH-UBND 27/01/2016 Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
20 43/2015/QĐ-UBND 31/12/2015 Ban hành quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hòa Bình