DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
1 3065/QĐ-UBND 29/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận xã “Đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” năm 2023
2 3064/QĐ-UBND 29/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận xã “Đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2023
3 65/NQ-HĐND 09/12/2021 Nghị quyết thông qua Đề án cứng hóa đường giao thông nông thôn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025
4 106/KH-UBND 03/06/2019 Kế hoạch Phát triển kinh tế du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
5 2279/QĐ-UBND 03/10/2018 Quyết định công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018
6 2281/QĐ-UBND 03/10/2018 Quyết định công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018
7 1134/QĐ-UBND 09/05/2018 Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018-2020
8 717/QĐ-UBND 22/03/2018 Quyết định kiện toàn danh sách cán bộ Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2010-2020
9 426/QĐ-UBND 12/02/2018 Quyết định công bố Danh mục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
10 431/QĐ-UBND 12/02/2018 Quyết định công nhận xã Đông Phong, huyện Cao Phong đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2017
11 18/KH-UBND 31/01/2018 Kế hoạch Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình năm 2018
12 2712/QĐ-UBND 29/12/2017 Quyết định công nhận xã Cao Dương, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2017
13 2711/QĐ-UBND 29/12/2017 Quyết định công nhận xã Hòa Bình, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2017
14 2673/QĐ-UBND 29/12/2017 Quyết định ban hành bổ sung danh mục, chủng loại, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hòa Bình
15 2714/QĐ-UBND 29/12/2017 Quyết định công nhận xã Dân Hòa, huyện Kỳ Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2017
16 2713/QĐ-UBND 29/12/2017 Quyết định công nhận xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2017
17 2709/QĐ-UBND 29/12/2017 Quyết định công nhận xã Cao Răm, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2017
18 2708/QĐ-UBND 29/12/2017 Quyết định công nhận xã Thanh Lương, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2017
19 2710/QĐ-UBND 29/12/2017 Quyết định công nhận xã Hương Nhượng, huyện Lạc Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2017
20 2586/QĐ-UBND 22/12/2017 Quyết định công nhận xã Hợp Kim, huyện Kim Bôi đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2017