DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
1 290/QĐ-UBND 03/02/2016 Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
2 161/QĐ-UBND 27/01/2016 Thành lập ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2020
3 79//NQ-HĐND 15/04/2014 Về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình
4 82//NQ-HĐND 15/04/2014 Về việc miễn nhiệm Thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016
5 80//NQ-HĐND 15/04/2014 Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016
6 81//NQ-HĐND 15/04/2014 Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Ủy bân nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016
7 77//NQ-HĐND 15/04/2014 Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016
8 83//NQ-HĐND 15/04/2014 Về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016
9 78//NQ-HĐND 15/04/2014 Về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016
10 31/NQ- HĐND 09/07/2012 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2015.
11 323/KH-HĐPHCT 22/03/2011 Kế hoạch tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
12 01/CT-TW 17/03/2011 Chỉ thị của Bộ chính trị về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng
13 01/KH/TTBC 07/03/2011 Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016
14 03/KH-UBBC 02/03/2011 Kế hoạch triển khai công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016
15 05/CT-UBND 28/02/2011 Chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.
16 01/LS: TC- NV 23/02/2011 Hướng dẫn nội dung chi, mức chi, sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 .
17 215/QĐ-TTg 16/02/2011 Về việc hướng dẫn cơ cấu, thành phần số lượng Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016
18 05/CT/TU 14/02/2011 Chỉ thị của Ban Thường vụ tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.
19 1020/2011/UBTVQH12 14/02/2011 Hướng dẫn một số điểm về việc tổ chức cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016
20 05/2011/TT-BNV 12/02/2011 Hướng dẫn tổ chức, hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016