DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
1 357/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết phân bổ dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024
2 373/2024/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án" xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
3 47/QĐ-UBND 27/12/2023 Bãi bỏ Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực
4 324/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung một số quy định áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022 - 2025
5 328/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết quy định nội dung, mức chi các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương bảo đảm trên địa bàn tỉnh
6 314/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết về quy định chính sách hỗ trợ đối với bí thư chi bộ, phó bí thư chi bộ, chi ủy viên và tổ trưởng tổ đảng ở chi bộ có từ 50 đảng viên trở lên, không được hưởng lương và các chế độ phụ cấp từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
7 321/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022
8 320/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết về quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024
9 55/TB-MTTQ-BQL 10/11/2023 Thông báo kết quả thu ủng hộ xây dựng Quỹ " Vì người nghèo " từ ngày 28/10/2023-10/11/2023
10 303/NQ-HĐND 30/10/2023 Nghị quyết quy định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ, nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án trong thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hoà bình
11 305/2023/NQ-HĐND 30/10/2023 Nghị quyết sửa đổi một số nội dung cua Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 128/2022/NQ-HĐND ngày 04/5/2022 của HĐND tỉnh Hoà Bình
12 304/NQ-HĐND 30/10/2023 Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Hoà Bình (lần thứ 5) và thống nhất danh mục dự án cho phép thực hiện thủ tục đầu tư để bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Hoà Bình
13 51/TB-MTTQ-BQL 27/10/2023 Thông báo kết quả thu ủng hộ xây dựng Quỹ " Vì người nghèo " từ ngày 21/10/2023-27/10/2023
14 50/TB-MTTQ-BQL 20/10/2023 Thông báo kết quả thu ủng hộ xây dựng Quỹ " Vì người nghèo " từ ngày 01/01/2023 - 20/10/2023
15 26/QĐ-UBND 02/10/2023 Quyết định ban hành bộ đơn giá bồi thường nhà, các hạng mục phụ trợ và vật kiến trúc khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
16 278/NQ-HĐND 29/08/2023 Nghị quyết về phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hòa Bình (đợt 3); giao, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025.
17 2911/CV-QLNS 22/08/2023 Báo cáo tình hình thực hiện công khai ngân sách nhà nước
18 84/TB-STC 25/07/2023 Danh sách đăng ký giá, kê khai giá mặt hàng xăng, dầu của các tổ chức, đơn vị đăng ký giá, kê khai giá tại Sở Tài chính
19 269/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 277/2020/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định danh mục chi tiết, mức thu, giảm và tỷ lệ phần trăm (%) trích, nộp những khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh
20 260/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết quy định mức chi đảm bảo công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hòa Bình