DocMenu

ElegalViewDetailDocument

V/v đề nghị đăng tải dự thảo Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ diện tích đất để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Hòa Bình