DocMenu

ElegalViewDetailDocument

Thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh danh sách các công trình vi phạm quy định về PCCC, chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào sử dụng