DocMenu

ElegalViewDetailDocument

Quyết định phê duyệt bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2014-2019, tầm nhìn đến năm 2024 (bổ sung, điều chỉnh nhóm khoáng sản đất làm vật liệu san lấp).