DocMenu

ElegalViewDetailDocument

Quyết định điều chỉnh các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về thu hồi đất và cho Công ty Cổ phần Bất động sản An Thịnh Hoà Bình thuê đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Lương Sơn (Quyết định số 1815/QĐ-UBND ngày 20/9/2005, số 2192/QĐ-UBND ngày 10/9/2007, số 1288/QĐ-UBND ngày 11/9/2014 và số 1565/QĐ-UBND ngày 27/8/2015)